981 154 080 visitas@edarbens.es

Aviso legal

Aviso Legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DA PÁXINA WEB

I. Condicións Xerais e Particulares de uso da páxina web.

Adquire a condición de usuario toda persoa física ou xurídica que accede á páxina www.edarbens.es (en diante, a páxina), utilizando os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares da mesma e/ou por razón da súa condición de cliente ou potencial cliente da Empresa Edar Bens S.A.; con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimo de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto. O usuario, polo mero feito de acceder á páxina, acepta plenamente e sen reserva algunha, as presentes Condicións Xerais, así como as Condicións Particulares, para o uso de determinados contidos e servizos, que serán coñecidos e aceptados polo usuario con carácter previo á utilización dos mesmos. As devanditas Condicións Particulares poden substituír en todo ou en parte, completar e/ou modificar o disposto nestas Condicións Xerais.

II. Obxecto da páxina.

A través do acceso á páxina, o usuario poderá gozar do uso de diversos contidos e servizos que serán ofrecidos ben por Edar Bens S.A. ou ben por terceiros provedores, nas condicións que se determinen para os mesmos. O acceso á páxina é gratuíto, sen necesidade de autorización previa, subscrición ou rexistro, salvo para os servizos e contidos específicos destinados aos clientes de Edar Bens S.A., nos que así se determine nestas Condicións Xerais ou nas súas Condicións Particulares. O usuario unicamente deberá reunir as seguintes condicións técnicas para beneficiarse do uso da páxina: «Internet Explorer 9» a unha resolución de 800×600. É recomendable a instalación de «Flash Player», «Acrobat Reader» e «Windows Media Player 7». Edar Bens S.A. poderá modificar de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración e contido da páxina, así como as condicións de uso da mesma e o acceso aos servizos prestados. Edar Bens S.A. informa aos seus clientes, que a contratación total «on-line» dos servizos ofertados por Edar Bens S.A. na páxina, non é posible, a consecuencia das características propias da contratación dos devanditos servizos. Unicamente poderán realizarse «on-line», aquelas actuacións, procedementos e solicitudes, cuxa execución sexa posible a través da páxina web de Edar Bens S.A., por resultar axeitadas ao medio empregado.

III. Contido da páxina.

Con carácter xeral, os servizos e contidos ofrecidos a través da páxina, estarán dispoñibles en galego e castelán. A través da páxina poderase acceder a servizos e contidos propios de Edar Bens S.A. e do resto de empresas nas que ten presenza, así como Asociacións, Organismos e provedores de servizos e contidos, alleos á mesma, accesibles a través dun hipervínculo ou link. Edar Bens S.A. resérvase o dereito de manter, excluír ou modificar, no seu caso, os contidos e servizos prestados a través da páxina, sen previo aviso aos usuarios.

IV. Dereitos e obrigas do usuario.

Polo mero feito de acceder á páxina, o usuario, persoa física ou xurídica destinataria final dos servizos e contidos, adquire as seguintes obrigas, dereitos e prohibicións.

IV.I. Dereitos e obrigas.

O usuario poderá e, no seu caso, estará obrigado a:

 • Acceder de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa ou rexistro, aos contidos e servizos da páxina dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas e particulares detalladas e relativas aos servizos e contidos específicos, destinados aos clientes de Edar Bens SA, segundo se determine nestas Condicións Xerais, ou nas Condicións Particulares dos devanditos servizos.
 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular. Os usuarios clientes de Edar Bens S.A. terán dereito a utilizar os servizos establecidos a tal efecto na páxina.
 • Facer un uso correcto e lícito da páxina, de conformidade coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.
 • Poñer en coñecemento do responsable da páxina, calquera actuación ou contido que resulte contraria á lei e os dereitos fundamentais e liberdades públicas de terceiros, ou que poida supoñer un prexuízo para o bo funcionamento da páxina e dos usuarios da mesma.
 • Non acceder a utilizar os servizos e contidos da páxina con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmos, en prexuízo de Edar Bens S.A. ou de terceiros, en especial dos clientes de Edar Bens S.A.
 • Non utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promover, vender, contratar, divulgar publicidade, ou información propia, ou de terceiras persoas, sen autorización previa de Edar Bens S.A.
 • Establecer as medidas de seguridade de carácter técnico axeitadas, para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, sendo consciente de que Internet non é totalmente seguro.
 • O usuario da páxina responderá persoalmente dos danos e prexuízos de calquera natureza causados a Edar Bens S.A., directa ou indirectamente, polo incumprimento de calquera das obrigas derivadas destas Condicións Xerais ou outras normas polas que se rexa a utilización da páxina. Así mesmo responderá de forma directa, indirecta ou subsidiaria, polo dano emerxente ou lucro cesante, derivados da infracción dos dereitos de propiedade intelectual dos autores.
IV.II. Prohibicións.

En ningún caso o usuario poderá:

 • Introducir contidos ou información que atenten contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas.
 • Incitar ou promover a realización de actos delituosos, xenófobos, terroristas ou degradantes por razón de idade, sexo, relixión ou crenzas.
 • Divulgar contidos ou servizos pornográficos, obscenos, violentos ou que atenten contra a lei, a moral ou os bos costumes.
 • Realizar calquera acción que supoña a copia, reprodución, distribución, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da páxina, sen a autorización previa e por escrito de Edar Bens S.A., ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 • Incluír hipervínculos á páxina, que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal ou «home page».
 • Reproducir total ou parcialmente, noutra web, a páxina ou os hipervínculos accesibles a través da mesma.
 • Crear «browser», ou realizar un «border enviroment» sobre a páxina e as páxinas accesibles a través da mesma.
 • Realizar calquera afirmación ou acción, que puidese levar a erro á persoa que accede a través do hipervínculo á páxina.
 • Utilizar os servizos ofrecidos a través da páxina, de forma contraria ás condicións de uso e en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios, en especial dos clientes de Edar Bens S.A.
 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso á páxina polos usuarios, en especial dos clientes de Edar Bens S.A., así coma dos hipervínculos aos servizos e contidos de terceiros ofrecidos a través da páxina web.
 • Utilizar a páxina como vía de acceso a Internet, para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.
 • Incluír ou introducir calquera tipo de virus informático, benigno ou maligno, ou calquera outro código, software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións non autorizadas, dos contidos, programas ou sistemas accesibles, a través dos servizos prestados na páxina, ou dos usuarios dos mesmos.
 • Utilizar a marca ou nomes comerciais, así como calquera outro signo identificador que se atope suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario.

V. Dereitos e obrigas de Edar Bens S.A.

Edar Bens S.A. resérvase os seguintes dereitos:

 • Modificar as condicións de acceso á páxina, técnicas ou non, de forma unilateral e sen aviso previo aos usuarios.
 • Establecer Condicións Particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos, para o acceso a determinados servizos, en especial dos servizos dirixidos aos clientes de Edar Bens S.A.
 • Limitar, excluír ou condicionar, o acceso dos usuarios, cando non se dean todas as garantías de utilización correcta da páxina, polos mesmos, conforme ás obrigas e prohibicións asumidas polos mesmos.
 • Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización, cando o mesmo resulte ilícito ou contrario ás condicións establecidas para os mesmos.
 • Modificar, suprimir ou actualizar, todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través da páxina, sen necesidade de aviso previo.
 • Emprender calquera acción legal ou xudicial, que resulte conveniente para a protección dos dereitos de Edar Bens S.A., como de terceiros, que presten os seus servizos ou contidos a través da páxina, sempre que resulte procedente.
 • Esixir a indemnización procedente, que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito, de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través da páxina.

VI. Exención e limitación de responsabilidade.

Edar Bens S.A. queda exenta de calquera tipo de responsabilidade nos seguintes casos:

 • Pola dispoñibilidade do servizo da páxina, cando a mesma débase a unha causa allea ao ámbito de control da mesma, xa proveña directa ou indirectamente desta, así como das reclamacións efectuadas, pola imposibilidade ou deficiencia da utilización do servizo da páxina, nos termos establecidos.
 • Da dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos servizos e contidos prestados por terceiros a través da páxina.
 • Da información ou contidos que se comuniquen, aloxen, transmitan ou exhiban a través dos servizos e contidos prestados na páxina por terceiros usuarios ou provedores.
 • Da exactitude, fiabilidade e licitude da información contida no mesmo, que non sexa elaborada directamente pola Edar Bens S.A., que se atope en páxinas web de terceiros ou fóra da páxina, e das súas condicións de uso.
 • Dos hipervínculos ou links incluídos na páxina, que non cumpran as condicións de contratación establecidas para os mesmos, así como do contido que puidese resultar ilícito ou contrario á moral ou os bos costumes.
 • Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a Edar Bens S.A., así como a pertinencia da información solicitada por estes.
 • Da calidade e velocidade de acceso á páxina e das condicións técnicas que debe reunir o usuario, co fin de poder acceder á páxina e aos seus servizos.
 • Dos danos ou prexuízos que puidesen causar os produtos ou servizos de terceiros, anunciados ou postos a disposición dos usuarios, por estes, a través da páxina.

VII. Propiedade intelectual e industrial.

O usuario coñece que os contidos e servizos ofrecidos a través da páxina, atópanse protexidos polo «Copyright», dereitos de autor e de propiedade intelectual e industrial, que no seu caso corresponden a Edar Bens S.A. e aos terceiros e provedores, e que son propiedade exclusiva dos mesmos. A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través da páxina, non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido da páxina, queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa do seu autor e a aceptación da correspondente licenza, no seu caso. Baixo ningún concepto, o usuario poderá realizar un uso ou utilización dos servizos ou produtos e contidos distribuídos a través da páxina, que non sexa exclusivamente persoal. A infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial polo usuario, atópase suxeita á esixencia da correspondente responsabilidade legal e xudicial, por calquera uso fóra dos permitidos, que supoña a infracción de dereitos, exista ou non beneficio para o mesmo, así como a esixencia do correspondente dano emerxente e lucro cesante que resulte da infracción cometida. A marca Edar Bens S.A. e a correspondente marca gráfica son todas elas marcas rexistradas e queda prohibida a súa reprodución ou uso sen a autorización do seu titular.

VIII. Lexislación aplicable e xurisdición.

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Para calquera controversia que puidese xurdir con Edar Bens S.A., pola utilización dos servizos e contidos da páxina suxeitos a estas Condicións, ambas partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais da Coruña (España). Para calquera dúbida ou suxestión que puidese ter en relación coas anteriores condicións de uso, pode poñerse en contacto connosco, mediante carta dirixida á Atención ao Cliente de Edar Bens S.A. na rúa Manuel Murguía s/n – Casa da Auga, distrito postal 15011, da Coruña, ou por medio dun correo electrónico.

© 2014 Edar Bens S.A.